Training en Advies

Inschrijvingsvoorwaarden Topprofessionals - opleidingen

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN TOPPROFESSIONALS-OPLEIDINGEN

Voorbehoud

Wijzigingen in de inhoud, opbouw van het cursusprogramma, duur en kosten van cursussen, zoals vermeld op deze internetsite, zijn nadrukkelijk voorbehouden. Dat geldt tevens voor eventuele fouten. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelding

Aanmelding voor een cursus is mogelijk door het versturen van uw gegevens per email naar opleidingen@topprofessionals.nl. Telefonisch aanmelden en per post is ook mogelijk. In alle gevallen ontvangt u een ontvangstbewijs van ons.

Vragen over de opleiding

Vragen van administratieve aard met betrekking tot het onderwijs worden binnen 7 dagen beantwoord. Indien hier meer tijd voor nodig is wordt men op de hoogte gesteld door middel van een ontvangstbevestiging en een termijn wanneer men een antwoord kan verwachten.

Cursusdata en -locaties

Het daadwerkelijk doorgang vinden van een cursus op de cursusdata en locatie waarvoor u zich opgeeft, is onder voorbehoud van voldoende deelname. Bij onvoldoende of te veel aanmeldingen voor bepaalde cursussen/cursusdata behouden wij ons het recht voor om cursusdata te annuleren dan wel groepen aangemelde deelnemers te splitsen, samen te voegen en/of te verplaatsen naar andere data en/of een andere locatie. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Mochten de door ons aangeboden vervangende cursusdata en/of locatie u niet schikken, dan zoeken wij in overleg met u naar een passend alternatief. Indien geen passend alternatief wordt gevonden, brengt Topprofessionals-Opleidingen geen  kosten in rekening. Bij zieke van de docent wordt in overleg vastgesteld of er een nieuwe datum voor de cursus kan worden vastgesteld.

Annulering

Vanaf de datum aanmelding heeft  u 14 dagen bedenktijd en kan men kosteloos annuleren.
Bij annulering in de eerste week voor de aanvang van de cursus wordt 50% van het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Bij latere annulering bent u verplicht het volledige cursusbedrag te betalen. Indien u zelf verhinderd bent, mag uiteraard een plaatsvervang(st)er de cursus bijwonen. Uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus, waarvoor u zich heeft aangemeld, ontvangt u bericht over de datum, tijd en locatie. Annulering na aanvang van de cursus is niet mogelijk.
 

Facturering

De factuur wordt door Topprofessionals - Opleidingen direct na (aanvang van) de cursus verzonden en dient binnen twee weken na dagtekening ervan te worden voldaan.
In overleg kan ook in termijnen worden betaald.
De cursist en/of opdrachtgever ontvangt altijd een bewijs van betaling van de termijnen en voorwaarden voor de eigen administratie.

Auteursrecht

Na afloop van een cursus wordt het lesmateriaal eigendom van de cursist. 
Topprofessionals- Opleidingen bezit auteursrecht op de door haar samengestelde en verstrekte leermiddelen.
De leermiddelen zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de cursussen van Topprofessionals- Opleidingen. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze leermiddelen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Topprofessionals- Opleidingen.

Privacy

De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgenomen in onze elektronische en fysieke cursusadministratie. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die betrokken zijn bij Topprofessionals-Opleidingen. U kunt altijd om inzicht in deze gegevens verzoeken. De gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

Toepasselijkheid

Door uw (digitale) aanmelding geeft de cursist en/of opdrachtgever aan kennis te hebben genomen van bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden en daarmee in te stemmen.