Over ons

ALGEMENE VOORWAARDEN

Topprofessionals  B.V.
 
Topprofessionals  B.V. gebruikt ook de handelsnaam Budgetdetachering B.V.

Algemene voorwaarden Topprofessionals B.V.
Kerkenbos 1053 J 6546 BB Nijmegen
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te Arnhem.
Inschrijving Handelsregister Nr. 51281384
 
Definities
 
Werknemer/personeel de natuurlijke persoon die bij Topprofessionals. B.V. op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is, dan wel de natuurlijke persoon die door Topprofessionals B.V. via een derde is ingeleend, en die aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, dan wel de Freelancer(ZZP medewerker) die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf zijn diensten aanbiedt aan Topprofessionals om ter uitvoering van de opdracht werkzaamheden te verrichten.
 
Offerte alle aanbiedingen, zowel mondelinge als schriftelijke, evenals inhoudelijke reacties van Topprofessionals B.V. op opdrachten van opdrachtgevers en voordrachten van aspirant gedetacheerden aan opdrachtgevers door Topprofessionals B.V.
 
Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van een bedrijf of een beroep opdracht heeft gegeven aan Topprofessionals B.V. tot het (doen) uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. `
 
Opdracht de overeenkomst waarbij Topprofessional B.V. zich jegens opdrachtgever tegen vergoeding verbindt om anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden voor opdrachtgever te verrichten of te doen verrichten.
 
Vergoeding het bedrag dat Topprofessionals B.V. aan opdrachtgever per gewerkt uur of als projectprijs in rekening brengt voor een door Topprofessional B.V. ter beschikking gestelde werknemer-, zoals overeengekomen conform de opdracht.
 

Artikel 1  Algemeen
 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Topprofessionals B.V. en haar opdrachtgever.
 2. Door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn voor Topprofessionals B.V. slechts bindend indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Indien een of meer bepalingen van de opdracht of deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de opdracht of deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling welke nietig is of vernietigd wordt overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in dier voege, dat de strekking van de te vervangen bepaling in zijn geheel behouden blijft.
 5. Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van Topprofessionals B.V. en derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 6. Personeel van Topprofessionals B.V. werkt ten alle tijden onder leiding en toezicht van Topprofessionals B.V..
 7. Alle door Topprofessionals B.V. in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
   
Artikel 2  Totstandkoming van overeenkomsten
 
 1. De offertes van Topprofessionals B.V. zijn te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Zij verliezen in ieder geval twee weken na dagtekening hun geldigheid.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra Topprofessionals B.V. de door opdrachtgeververstrekte opdracht schriftelijk bevestigt, dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.
 3. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Topprofessionals B.V. binden Topprofessionals B.V. slechts voor zover deze toezeggingen en/of afspraken doorde directie van Topprofessionals B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
   
 Artikel 3  Aard van de opdracht
 
 1. Topprofessionals B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, indien de factoren die de kostprijs bepalen verhoging hebben ondergaan.
 2. Werknemers van van Topprofessionals B.V. zullen de in de overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden uitvoeren. Wijziging van de aard van de opdracht is slechts mogelijk na voorafgaande instemming van Topprofessionals B.V.Topprofessionals B.V. behoudt zicht in dat geval het recht voor om de voorwaarden waaronder de opdracht is aangegaan te wijzigen, waaronder de aan opdrachtgever in rekening te brengen tarieven.
 
 Artikel 4  Levertermijnen en leveringen
 
 1. Opdrachtgever dient Topprofessionals B.V. volledig en juist in te lichten omtrent de uit te voeren werkzaamheden en de omstandigheden waaronder die werkzaamheden dienen plaats te vinden. Indien blijkt dat de inlichtingen niet volledig, dan wel onjuist waren met als gevolg dat door Topprofessionals B.V. extra kosten dienen te worden gemaakt, worden deze kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen of is overeengekomen dat binnen een bepaalde termijn door Topprofessionals B.V. met de werkzaamheden wordt gestart of dat deze binnen een bepaalde termijn zijn voltooid, is Topprofessionals B.V. na overschrijding van die termijn alleen dan in verzuim indien zij van opdrachtgever een schriftelijke ingebreksstelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn van minimaal veertien dagen wordt gegeven teneinde tot levering over te gaan danwel met de werkzaamheden een aanvang te nemen of deze te voltooien en nakoming daarvan binnen deze uitblijft.
 3. Bij overschrijding van de laatstgenoemde termijn zal opdrachtgever het recht hebben tot ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft indat geval geen recht op schadevergoeding en geen recht om, al dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van Topprofessionals B.V. te verrichten of te doen verrichten, tenzij de overschrijding van de laatsgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van van Topprofessionals B.V. en/ of haar leidinggevende/ onderschikten.
 4. Topprofessionals B.V. is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren of bij de uitvoering derden in te schakelen, waarbij zij ten alle tijden onder leiding en toezicht van Topprofessionals werken.
   

Artikel 5  Wijziging en annulering

1.    Wijziging of annulering van de overeenkomst door opdrachtgever behoeft de
       uitdrukkelijk schriftelijke instemming van Topprofessionals B.V.
2.    Indien de opdrachtgever de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren
       dan is hij gehouden alle (vermogens)-schade te vergoeden.

 
  Artikel 6  Betaling

 1. Topprofessionals B.V. is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
 2. Betaling van door Topprofessionals B.V. aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen acht dagen na faktuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 3. Topprofessionals B.V. is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare betalingsverplichtingen van opdrachtgever directe betaling te verlangen.
 4. Indien enige betalingstermijn door opdrachtgever is overschreden, zijn alle fakturen zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar. Dit is tevens het geval indien er sprake is van surseance van betaling, faillissement of curatele.
 5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare fakturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
 6. Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad, is opdrachtgever terstond van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 2 % per maand of gedeelte daarvan over het openstaande bedrag.
 7. Voorts komen dan alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de werkelijk gemaakte gerechtelijke, ten laste van opdrachtgever, overminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade.
 8. Topprofessionals B.V. is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 9. Opdrachtgever is niet gerechtigd de door hem te betalen bedragen met eventuele vorderingen op Topprofessionals B.V. te verrekenen of zijn betaling op te schorten.
   
Artikel 7 Urenverantwoording 

Op werkdagen worden de gewerkte uren in rekening gebracht conform het afgesproken uurtarief in de overeenkomst. Op zaterdag geldt een tarief van 150% van het in de  overeenkomst genoemde uurtarief. Op zon- en feestdagen geldt een tarief van 200% van het in de overeenkomst genoemde uurtarief.

  
Artikel 8 Vrijwaring     

Opdrachtgever vrijwaart Topprofessionals B.V. tegen alle aanspraken van derden terzake vandoor deze in verband met de door Topprofessionals B.V. verrichte werkzaamheden en/of
geleverde zaken geleden of te lijden schade.

   
Artikel 9 Overmacht
 
 1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Topprofessionals B.V. kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als gevolg van : bovengemiddeld ziekteverzuim; bijzondere weersomstandigheden; overheidsmaatregelen, ongeacht of een en ander plaatsvindt in het bedrijf van Topprofessionals B.V. dan wel in een bedrijf of gemeente waarvan Topprofessionals B.V. afhankelijk is bij de uitvoering van de opdracht.
 2. In het geval van overmacht heeft Topprofessionals B.V. de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Opdrachtgever of koper heeft in beide gevallen geen recht op schadevergoeding.
 3. Indien Topprofessionals B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te faktureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
   
 Artikel 10 Aansprakelijkheid
 
 1. Topprofessionals B.V. is aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen tot ten hoogste het faktuurbedrag (exclusief B.T.W.)van de betreffende opdracht.
 2. Topprofessionals B.V. is in geen geval aansprakelijk voor:
 3. Gevolgschade van opdrachtgever (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan.
 4. Opdrachtgever dient zich zonodig tegen de schade te verzekeren.
 5. Iedere schade die het gevolg is van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever.
 6. Iedere schade door schending wegens octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
 
Artikel 11  Rechtstreekse indienstneming
 
 1    Het staat opdrachtgever inlener en/of doorlener en/of derde niet vrij een werknemer   
      gedurende de duur van de opdracht, evenals gedurende een periode van een jaar na
      het einde van de opdracht, direct of indirect in dienst te nemen dan wel anderszins
      werkzaamheden te laten verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
      van Topprofessionals B.V.
2.   Het staat opdrachtgever inlener en/of doorlener en/of derde niet evenmin vrij om,
      voordat de opdracht tot stand is gekomen, een werknemer direct of indirect in dienst
      te nemen dan wel anderszins werkzaamheden te laten verrichten buiten
      Topprofessionals B.V. om, gedurende een jaar nadat deze gedetacheerde aan            
      opdrachtgever inlener en/of doorlener en/of derde op enigerlei wijze is voorgesteld
      in het kader van de uit te voeren opdracht.
3.   Indien opdrachtgever inlener en/of doorlener en/of derde een arbeidsverhouding met
      een gedetacheerde wil aangaan, dient men aan Topprofessionals B.V. een nader  
      overeen te komen werving en selectie fee te betalen, welke fee ten minste gelijk zal
      zijn aan 25% van het bruto jaarsalaris van de in te vullen functie exclusief BTW, tenzij
      anders schriftelijk wordt overeengekomen.
4.   In geval opdrachtgever inlener en/of doorlener en/of derde een van de bepalingen in
      dit artikel overtreedt, is opdrachtgever inlener en/of doorlener en/of derde  aan
      Topprofessionals B.V. per overtreding verschuldigd, zonder dat daarvoor een
      ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie
      vatbare boete van € 25.000, - alsmede een onmiddellijk opeisbare en niet voor   
      compensatie vatbare boete van € 1.000, - voor iedere dag of gedeelte van een dag
      dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Topprofessionals B.V. op
      vergoeding van de werkelijk geleden of te lijden schade.
 
Artikel 12  Ontbinding
 
 1. Topprofessionals B.V. heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
 2. Opdrachtgever een van de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 3. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
 4. Een aanvraag tot faillissement tegen of door opdrachtgever wordt ingediend;
 5. Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van opdrachtgever;
 6. Opdrachtgever een rechtspersoon is en de rechtpersoon wordt ontbonden, dan wel, indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, de opdrachtgever overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;
 7. Zich overige omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Topprofessionals B.V. in gevaar te brengen.
 8. In dat geval heeft Topprofessionals B.V. het recht alle door haar geleverde, maar nog onbetaald gebleven zaken te verwijderen en terug te nemen.
 9. Opdrachtgever is verplicht Topprofessionals B.V. daartoe alle medewerking te verlenen. Opdrachtgever geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.
   
Artikel 13 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 
 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegheid van de burgelijke rechter zal elk geschil tussen partijen, ingeval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Topprofessionals B.V. blijft echter bevoegd de wederparij te dagvaarden voor de door volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter.