Over ons

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Privacy statement  van Topprofessionals bv, ICT-Topprofessionals bv en Topprofessionals- opleidingen bv in dit document verder te noemen Topprofessionals.
 
Als u ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zal Topprofessionals deze informatie gebruiken in overeenstemming met het privacy beleid.
Topprofessionals acht privacy belangrijk. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) hieraan stelt.
 
Topprofessionals  gevestigd te Nijmegen, Kerkenbos 1053 J is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG). Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. 

Wanneer worden er persoonsgegevens verzameld?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of u zich inschrijft bij één van de verschillende onderdelen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze P&O dienstverlening, wat bestaat uit bemiddeling,  detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en auto/ personeelsreglement.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
1.De geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
2.Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling     naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan   worden van referenties enz.
3.Een werknemers-personeels of bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te     onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
4.Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
5. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
6. De verwerking van de verloning;
7. Als we een werknemers- of personeels of bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens: j
1. NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
2. Geboortedatum en geslacht;
3. Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages, werkervaring en voorkeuren functies;
4. Gegevens over beschikbaarheid;
5.  Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
6. Pasfoto - op vrijwillige basis.
 Op het moment dat u voor Topprofessionals Groep kunt gaat werken/werkt/hebt gewerkt:
1. Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, paspoort, werkvergunning, verblijfsgegevens, uitgebreide persoonsgegevens en bankgegevens;
2. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, portals,enz, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt;
3. Gegevens die gerelateerd zijn aan de personeel- salaris en verzuimregistratie;

Ziekte (dit geldt niet voor ZZP’ers)
In het geval dat de medewerker in dienst is en zijn werkzaamheden niet uit kan voeren omtrent ziekte hanteren wij het volgende.
Wat wordt er verwerkt door Topprofessionals.
1. Het telefoonnummer en (verpleeg)adres, zolang de ziekte daaruit niet herleidbaar is.
2. De vermoedelijke duur van het verzuim.
3. Lopende afspraken en werkzaamheden.
4. Of de werknemer valt onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet.
    Dit is na twee maanden dienstverband toegestaan.
5. Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
6. Of sprake is van een verkeersongeval met verhaalsmogelijkheid.
Let op: overige gezondheidsgegevens mogen niet verzameld of verder verwerkt worden, omdat die niet noodzakelijk zijn voor de loondoorbetalingsverplichtingen of re-integratie. Zij vallen onder het medisch beroepsgeheim. De bedrijfsarts mag deze gegevens van de medewerker dus ook niet aan de uitzendonderneming verstrekken.

ZZP’ers
Wij bemiddelen ook ZZP’ers via Topprofessionals.
Op het moment dat u voor Topprofessionals gaat werken/werkt/hebt gewerkt worden in ieder geval de volgende gegevens vastgelegd.
1. Naam en bedrijfsnaam
2. KVK nummer + uittreksel
3. BTW nummer

Bijzondere persoonsgegevens
Topprofessionals legt uitsluitend bijzondere gegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.
 
 
Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Topprofessionals kan de persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Met overige organisaties die onze gegevens in kunnen zien, is een bewerkovereenkomst afgesloten. Daarnaast kan Topprofessionals de gegevens delen met overheidsinstanties zoals Belastingdienst en UWV.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij 'Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?'
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de wettelijke bewaartermijnen. Uw bemiddelingsgegevens (NAW,CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Topprofessionals heeft gewerkt.
Indien u niet meer bemiddeld wil worden, kunt u zich telefonisch of via e-mail uitschrijven bij een van onze medewerkers. U wordt dan niet meer door Topprofessionals benaderd en bemiddeld. Ten alle tijden kunt u weer contact opnemen als u interesse heeft in onze dienstverlening.
 
Uw rechten
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen, verwijderen en/of doorsturen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Topprofessionals.

Beveiliging
Topprofessionals doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Topprofessionals met hen overeengekomen door middel van een overeenkomst dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
 
 Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) van een datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Topprofessionals dan kunt u contact opnemen via 024- 3732273. Is er sprake van een (vermoeden van) een data-lek, dan verzoeken wij u dit direct telefonisch of via e-mail aan Topprofessionals  door te geven. (info@topprofessionals.nl).