Training en Advies

Klachtenregeling

Klachtenregeling Topprofessionals-Opleidingen bv.

Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail worden gericht aan de directeur van Topprofessionals- Opleidingen bv., de heer mr. P. Cohnen (peter@topprofessionals.nl) en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Binnen een week ontvangt de klager een bevestiging dat de klacht is ontvangen.
De klacht zal worden behandeld en is uiterlijk binnen drie weken na indiening schriftelijk of per e-mail door Topprofessionals-Opleidingen bv. afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen vastgestelde terijmijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer er uitsluitsel gegeven kan worden. 
Indien de klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht door Topprofessionals-Opleidingen b.v., kan de klager in beroep gaan bij een onafhankelijke derde. Deze bestaat uit de heer mr. P. Rouschop (advocaat te Sittard). Deze bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk of per e-mail binnen zeven werkdagen na de ontvangst daarvan.
Een afschrift van het klaagschrift en van de daarbij meegezonden stukken wordt toegezonden aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft en aan de directeur Topprofessionals-Opleidingen bv.
De onafhankelijke derde stelt de klager, degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft en een vertegenwoordiger van Topprofessionals-Opleidingen bv. in de gelegenheid te worden gehoord.
Het horen vindt plaats achter gesloten deuren, waardoor de vertrouwelijkheid van de procedure wordt gewaarborgd.
Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid te worden gehoord.
Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend en wordt door Topprofessionals-Opleidingen bv, onverwijld nageleefd.
De procedure van ontvangst van de klacht tot het doen van een bindende uitspraak bij de externe onafhankelijke derde duurt maximaal 10 weken. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaren bewaard.