Training en Advies

Verdiepingstraining Participatiewet

Verdiepingstraining Participatiewet
De kern van deze opleiding is de Participatiewet. We leggen hier de verbinding tussen de juridische realiteit, uitvoeringsrealiteit en belevingsrealiteit. Dit doen we door onder meer terug te grijpen op de belangrijkste principes uit de Algemene wet bestuursrecht. Grootste relevantie voor een juiste toepassing en maatwerk in de uitvoering is de toepassing van voldoende feitelijk en deugdelijk onderzoek. Hier besteden we dan ook aandacht aan middels ingebrachte casuïstiek en voorbeelden uit de jurisprudentie. Het vakgebied staat met grote regelmaat in de belangstelling van media en politiek. Reden voor ons om de opleiding steeds te koppelen aan de actualiteit en de nuance die daarachter schuilgaat. Vervolgens koppelen we deze kennis aan de praktische toepasbaarheid in het dagelijkse werk. Met onmisbare tips voor uitvoering en beleid.

Programma
De volgende onderwerpen staan op het programma: ‚Äč
 • Begrippen
  • Woning
  • Inrichting
  • Gelijkstelling gehuwden
  • Gezamenlijke huishouding
  • Gezinsbegrip en co-ouderschap
 • Recht op bijstand:
  • Rechthebbenden
  • Individualisering/maatwerk
  • Zeer dringende redenen
  • Noodzakelijkheid bestaanskosten
  • Nationaliteit en territorialiteit
  • Vreemdelingen/ Unieburgers
  • Onderhoudsplicht
  • Uitsluitingsgronden
  • Niet noodzakelijke kosten
  • Voorliggende voorzieningen
 • Algemene bijstand
  • Algemeen noodzakelijk
  • Voorwaarde inkomen en vermogen
  • Vaststelling per kalendermaand
  • Normen inclusief kostendelersnorm en afwijking norm gehuwden
  • Alleenstaande ouders en kindregelingen
  • Verlagingen woonkosten en schoolverlaters
 • Bijzondere bijstand
  • Incidentele bijstand
  • Toetsingsvolgorde voor bijzondere bijstand
  • Categoriale bijzondere bijstand
  • Inkomenstoeslag
  • Studietoeslag
 • Vormen van bijstand
  • Afwijkingsmogelijkheden
  • Krediethypotheek
 • Middelen
  • Niet in aanmerking te nemen middelen
  • Middelentoets: aard, herkomst en doel
  • Giften
  • Inkomen (Bijzonder)
  • Vermogen
 • Arbeids- en re-integratieverplichtingen
  • Arbeid, re-integratie en tegenprestatie
  • Rechtstreeks uit de wet voortvloeiend
  • Nader op te leggen verplichtingen
  • Bijzondere positie alleenstaande ouders
  • Ondersteuning bij arbeidstoeleiding en arbeidsinschakeling
  • Taaleis
 • Maatregelen
  • Geüniformeerde verplichting
  • Maatregelverordening
 • Inlichtingen- en medewerkingsplicht
  • Wet eenmalige gegevensuitvraag
  • Verstrekking en onderzoek gegevens
  • Bewijslastverdeling
  • Huisbezoeken
 • Opschorting, herziening en intrekking en beëindiging
  • Vormen van opschorting en staken betaling
  • Vormen van intrekking en herziening
  • Rechtsvaststelling en bewijsvoering
 • Terugvordering
  • Zelfstandige en onzelfstandige terugvorderingsbesluiten
  • Erfenis i.r.t. vermogen en terugvordering
 • Invordering
  • Rechtsmiddelen, van aanmaning tot dwangbevel
  • Invordering door verrekening of pseudo-verrekening
 • Boete
  • Grondregels boetebeoordeling
  • Boetebesluit SZW
  • Volgorde bepalen hoogte en toetsen evenredigheid
 • Verjaring volgens BW versus Abw
 • Vervreemding, verpanding en beslag
  • Beperking eigendomsrecht
  • Beslaglegging
  • Beslagvrije voet

Deelnemers
De cursus is bestemd voor mensen die ruime ervaring hebben met de werkzaamheden van de sociale dienst en die behoefte hebben aan verdieping c.q. verbreding van hun kennis.

Over de training en nazorg
Deze training duurt vier collegedagen en omvat geen opsomming van wet- en regelgeving. Het is een resultaatgerichte bijeenkomst waarin geleerd wordt hoe in de dagelijkse praktijk om te gaan met de Participatiewet. Aan de hand van veel casuïstiek en praktijkvoorbeelden, gaan theorie en praktijk hand in hand. Het jurisprudentieregister dat is meegenomen is onderdeel van de zelfstudie. Delen van het register kunnen besproken worden tijdens de collegedagen. Daarnaast kunt u tussen de lessen door aanwijzingen voor zelfstudie krijgen. De cursus is zodanig opgezet dat de kennis van de reeds ervaren deelnemers op het gebied van de Participatiewet wordt verdiept en verbreed.

Tot slot: onze docent is ook na de opleiding beschikbaar om vragen te beantwoorden, omdat wij beseffen dat het effect van een training pas echt begint op de dagelijkse werkvloer. Deze vragen kunnen worden gemaild naar: opleidingen@topprofessionals.nl

Kosten
Neem contact met ons op voor de prijs en de locatie van deze training. Onze prijzen zijn altijd inclusief: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. In overleg wordt ook een certificaat van deelname uitgereikt. Uw gemeente kan overigens de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Meer informatie
Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Ad van der Gouw.

Incompany
We verzorgen deze training ook incompany. Het programma kan dan helemaal op maat worden ingevuld met eventueel actuele vraagstukken vanuit uw organisatie. Wanneer u deze training incompany wilt houden en aanvragen of in overleg wilt over de mogelijkheden, neem dan contact op met ons op 024-3732273 of stuur een mail naar ad@topprofessionals.nl